SELSKAPER I CRANE NORWAY GROUP

ETISKE RETNINGSLINJER

1 INNLEDNING

1.1 HOVEDFORMÅLET MED ETISKE RETNINGSLINJER

De etiske retningslinjene skal sikre at alle som opptrer på vegne av selskaper i Crane Norway Group utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med bedriftens verdier og prinsipper for forretningspraksis og personlig atferd.

1.2 RETNINGSLINJENE GJELDER FOR

Retningslinjene gjelder for virksomhetene og for hver enkelt ansatt, innleid personale og andre som opptrer på vegne av selskaper i Crane Norway Group, heretter kalt ”medarbeideren”. Den enkelte virksomhet er heretter kalt “Crane Norway”.

1.3 OVERORDNEDE KRAV

I sin virksomhet vil selskapene rette seg etter gjeldende lover og forskrifter, og handle på en etisk og sosialt ansvarlig måte. Crane Norway Group legger stor vekt på likeverd og respekt for menneskerettigheter.

2 CRANE NORWAY GROUP SIN FORRETNINGSPRAKSIS

2.1 FORRETNINGSMETODE

Virksomheten skal være kjent som et pålitelig selskap som leverer kvalitet til riktig tid.

Kunder og samarbeidspartnere skal ha tillit til virksomheten og dens med medarbeidere. Virksomheten og medarbeiderne forplikter seg til å rette seg etter gjeldene lover og forskrifter, etterleve en høy etisk standard og ta aktivt samfunnsansvar i sin forretningsutøvelse. Medarbeideren skal innrette seg etter de regler og retningslinjer kunden har fastsatt for det enkelte oppdrag.

Crane Norway vil etterstrebe at underleverandører av varer og tjenester til selskapet etterlever en tilsvarende høy etisk standard.

Crane Norway skal ha en forretningskultur som kjennetegnes av selskapets verdier:

  • Til å stole på
  • Glede
  • Løsningsorientert

2.2 RETTFERDIG KONKURRANSE

Crane Norway setter høye forretningsmessige etiske standarder og konkurrerer innenfor de rammer som konkurransereglene fastsetter i de markedene Crane Norway opererer i. Dette gjelder i forhold til konkurrenter så vel som til kunder og leverandører.

2.3 BESTIKKELSE OG KORRUPSJON

Bestikkelser, korrupsjon og konkurransehindrende aktiviteter ødelegger markeder og hindrer økonomisk, sosial og demokratisk utvikling. Crane Norway tolererer ikke, og motarbeider, alle former for korrupsjon, direkte eller indirekte, bestikkelser eller andre utilbørlige fordeler for forretningsmessig eller privat vinning, verken for selskapet eller andre.

Korrupsjon omfatter bestikkelser og utilbørlig påvirkningshandel. Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger virksomhetens omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko.

Bestikkelse er å tilby, betale, gi gaver eller utføre tjenester for å påvirke en forretningsavtale på upassende måte. Bestikkelse og korrupsjon, enten i forbindelse med offentlig ansatte eller kommersielle enheter, kan være direkte eller indirekte via tredjepart. Det omfatter smøring selv om dette er tillatt i noen land. Selv det å snu ryggen til mistanker om bestikkelser og korrupsjon kan få følger for selskapet og deg personlig.

2.4 GAVER OG GJESTFRIHET

Crane Norway forbyr tilbud eller mottak av forretningsgoder – gaver, gjestfrihet, utgifter eller fordeler – som kan utgjøre, eller se til å utgjøre, en utilbørlig påvirkning. I tillegg kan forretningsgoder kun mottas eller tilbys dersom de er beskjedne både med tanke på verdi og frekvens, og dersom tidspunkt og sted er passende.

Dersom det er klart forretningsrelatert, kan medarbeideren delta på sosiale sammenkomster, motta servering eller underholdning, forutsatt at kostnaden er innenfor rimelighetens grenser.

Gaver eller gjestfrihet må aldri påvirke forretningsavgjørelser, og ikke medføre forpliktelser for medarbeideren eller Crane Norway.

3 PERSONLIG ATFERD

3.1 LIKEVERD, MANGFOLD OG RESPEKT

Crane Norway arbeider aktivt for arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, der alle har mulighet til å bidra til selskapets suksess og til å realisere sitt eget potensial. Medarbeidere og andre som er involvert i Crane Norway sin virksomhet vil bli behandlet på en måte som ikke diskriminerer i forhold til kjønn, hudfarge, religion, alder, uførhet, seksuell legning, statsborgerskap, sosial eller etnisk opprinnelse, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller andre forhold. Crane Norway tolererer ingen form for diskriminering eller trakassering på noen av våre arbeidsplasser.

Crane Norway har en grunnleggende respekt for internasjonale menneskerettigheter. Crane Norway vil ikke kjøpe produkter eller tjenester som er basert på tvunget arbeid, slavearbeid, barnearbeid, sosial dumping eller som er produsert i motstand mot retten til et organisert arbeidsliv.

3.2 KONFIDENSIALITET

Crane Norway er forpliktet til å beskytte all konfidensiell informasjon selskapet får tilgang til, det være seg informasjon tilhørende selskapet eller forretningspartnere, og ikke misbruke denne informasjonen. Slik konfidensiell informasjon kan omfatte informasjon angående sikkerhet, enkeltpersoner, kommersielle, tekniske eller kontraktsmessige forhold eller andre typer lovbeskyttet informasjon. Taushetsplikten gjelder ikke bare utad, men også overfor kollegaer som ikke har behov for de aktuelle opplysninger i sitt arbeid. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeidsforholdet, eller øvrige avtaleforhold med Crane Norway har opphørt.

3.3 BESKYTTELSE AV EIENDOM OG RESSURSER

Medarbeideren må behandle og oppbevare Crane Norway sine aktiva på en forsvarlig måte og sikre det mot ødeleggelse og misbruk. Bruk av Crane Norways bygninger, utstyr, materialer, kapital og øvrige eiendeler som ikke er direkte tilknyttet selskapets virksomhet, er forbud uten tillatelse fra overordnet ledelse.

3.4 INTERESSEKONFLIKTER

Det er en interessekonflikt når et personlig forhold, deltakelse i eksterne aktiviteter eller interesser i annen handel påvirker eller antas å påvirke ens avgjørelser.

Medarbeiderne kan ikke ha oppdrag for eller eierinteresser i konkurrerende virksomhet, hos kunder eller leverandører.

Situasjoner som kan skape konflikt mellom individuelle, private interesser og Crane Norway sine interesser, eller situasjoner som på noen måte kan ha en negativ innvirkning på selskapets handlefrihet eller dømmekraft skal unngås.

Det er alltid i Crane Norway sin interesse at medarbeiderne sier i fra om etiske problemstillinger.

3.5 INNSIDEINFORMASJON

Innsideinformasjon er informasjon som kan påvirke prisen på verdipapirer, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet.

Ingen har rett til å bruke, eller bidra til at andre bruker innsideinformasjon for å skaffe seg selv eller andre økonomiske fordeler. Misbruk av informasjon ved kjøp/salg av verdipapirer er regulert i straffeloven.

3.6 KJØP AV SEKSUELLE TJENESTER

Crane Norway er imot kjøp av seksuelle tjenester. Medarbeideren må avstå fra kjøp av seksuelle tjenester når vedkommende er i arbeid eller på forretningsreise for Crane Norway.

3.7 RUSMIDLER

Crane Norway er en rusfri arbeidsplass. Ingen skal nyte eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arbeid for Crane Norway.

Begrensede mengder alkohol kan likevel bli servert når lokal skikk og spesielle anledninger gjør dette passende, forutsatt at inntaket ikke kombineres med drift av maskiner, kjøringer eller andre aktiviteter som ikke er forenlige med bruken av alkohol.

Medarbeidere som er på oppdrag på anlegg med generelt forbud mot rusmidler, må innrette seg etter dette under hele oppholdet.

Ingen skal bruke og heller ikke oppmuntre andre til å bruke rusmidler på en måte som kan sette brukeren, Crane Norway eller eventuelle forretningsforbindelser i et uheldig lys.

4 HÅNDTERING AV ETISKE UTFORDRINGER

4.1 VARSLING

Crane Norway ønsker å ha en åpen bedriftskultur der det er akseptert for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. Opplever eller observerer en kritikkverdige forhold, bør en si i fra. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne retningslinjer. Slik varsling er bra både for Crane Norway og samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp.

Dersom en medarbeider i Crane Norway mistenker at en beslutning eller handling vil kunne bryte eller bryter juridiske eller etiske forpliktelser, har vedkommende rett og plikt til å ta opp saken. Varsling kan skje til nærmeste leder, driftsleder, tillitsvalgte, verneombud eller andre i administrasjonen.

Crane Norway vil ikke iverksette noen form for sanksjoner mot medarbeidere som på en ansvarlig måte varsler om mulige brudd på Crane Norway Group sine etiske retningslinjer, gjeldende lover eller andre kritikkverdige forhold i Crane Norway sin virksomhet. Crane Norway vil behandle alle varsel på forsvarlig måte.

4.2 KONSEKVENSER AV BRUDD PÅ ETISKE RETNINGSLINJER

Brudd på Crane Norway Group sine etiske retningslinjer vil ikke bli tolerert. Brudd på retningslinjene kan medføre disiplinærtiltak, oppsigelse/avskjed og rapportering til offentlige myndigheter.

4.3 ANSVARSERKLÆRING

Ingen av bestemmelsene i dette dokumentet skal fortolkes slik at de gir rettigheter til tredjeparter.