Helse, Miljø
og Sikkerhet:

Crane Norway Group tar ansvar for å forebygge ulykker og skader.

Sikkerheten til våre egne ansatte, entreprenører, underleverandører, kunder og andre involverte er vår førsteprioritet på alle oppdrag. Vi går ikke på akkord med sikkerhetsarbeidet i bedriften, og vi forventer at de vi jobber med deler dette engasjementet.

Vår sterke sikkerhetskultur er fundamentert av selskapets styre og utøves av en ledergruppe med støtte av dedikert HMS-personell og en egen ingeniøravdeling. Eiere, styret og ledere arbeider kontinuerlig for å bygge en kultur fokusert på sikker atferd og sikre løft. Denne kulturen forplikter alle som jobber i selskapet til å tenke HMS foran drift og økonomi.

Alle våre tjenester skal gjennomføres med høyeste grad av sikkerhet og kvalitet. Vi skal se risiko, forstå risiko og gjennomføre tiltak for å håndtere risiko. Før arbeid iverksettes av oss, skal våre fagpersoner gjennomføre en risikovurdering. Det forventes av våre ansatte at de stopper opp og tenker nøye gjennom oppgaven, og risikoen og farene som kan oppstå. Vår risikovurdering av løfteoppdrag sikrer at alle ansatte bidrar til å tenke sikkerhet.

Vårt utstyr har et bredt utvalg av sikkerhetsutstyr. Våre dedikerte mekanikere gjennomfører jevnlig service på hver maskin for å sikre at maskiner har sikkerhetssystem som fungerer optimalt.

Kontinuerlig utskifting av utstyr i takt med faglig videreutdanning for økt kompetanse blant ansatte, opprettholder ekspertisen til selskapet. Dette gjør oss i stand til å identifisere og håndtere alle sikkerhetsrisikoer i vårt daglige arbeid for å forhindre at det oppstår farlige forhold og hendelser.

For kontinuerlig å forbedre vår HMS-kultur registrerer vi alle relaterte hendelser. Vi har verktøy på plass der alle ansatte og kunder kan rapportere sikkerhetsutfordringer, som farlige forhold, hendelser og nestenulykker. Vi oppfordrer også til forslag og løsninger for stadig å forbedre vår evne til å håndtere sikkerhetsutfordringer i daglig arbeid. Ved å systematisk identifisere risikoforhold og hendelser, kan vi analysere hendelsene i detalj, lære av dem og forhindre gjentakelse. For å sikre erfaringsoverføring i vår drift, er det viktig for at vi har denne informasjonen tilgjengelig for å forstå og identifisere trender. Analyser av trender avgjør hvilke tiltak vi gjennomfører, slik at vi kan forbedre oss på viktige områder. Erfaringsoverføring gjøres i form av møtevirksomhet, kampanjer og rapportering til alle ansatte i bedriften, til kunder og på tvers av alle selskaper i Crane Norway Group.

Sikkerhetsarbeid krever god kultur i selskapet og gode holdninger hos alle ansatte i selskapet. Gjennomføring av regelmessige møter, kontinuerlig overvåkning og kampanjer bidrar til økt engasjement fra alle ansatte. Vi har ansatte som tar ansvar og har respekt for egen og andres sikkerhet på arbeidsplassen.

Optimalisering og kvalitet:

Enten det er tung industri, bygg og anlegg, masseforflytning eller vindkraft, blir vår erfaring, profesjonalitet og kompetanse alltid etterspurt.

Crane Norway er en kvalitetspartner og garantist for optimal og trygg gjennomføring av alle oppdrag.

Vi tar aldri lett på oppgaven enten det er et stort komplekst prosjekt, eller et enkelt løft med tydelige begrenset omfang. Vi er kjent og verdsatt av våre kunder som en garantist for å levere riktig kran til å gjennomføre løft og transport på mest mulig effektiv måte med tanke på optimalisering av sikkerhet, kvalitet, tidsforbruk og kostnad.

Ved spesielle eller mer kompliserte oppdrag, benytter vi oss av våre høyt kvalifiserte ingeniører med solid teoretisk kunnskap og praktisk erfaring og markedets beste prosjekteringsverktøy til å finne den beste måten å angripe utfordringen på. Med avansert 3D-animasjonsverktøy kan komplekse løfteoperasjoner planlegges med millimeters presisjon og sørge for forutsigbarhet samt økt sikkerhet i forbindelse med gjennomføring av operasjoner. I tillegg til planleggingen av arbeid, har våre ingeniører solid kompetanse innen beregning og alle former for regelverk og standarder til å kunne tilby komplette ingeniørtjenester for løft og transport.

«Til lands og til vanns…»

Å være godt forberedt til oppdrag er nøkkelen til en vellykket gjennomføring. Grundig forarbeid og planlegging i samråd med kunden og ved bruk av spesialkompetansen vi har i eget hus sikrer vi gode arbeidsmetoder. Bæredyktig adkomst og oppstilling, trygg og sikker rigging av utstyr, løfteprosedyrer og beregning av kapasitet og kommunikasjon med alle involverte parter er momenter som vi må ha kontroll på for å kunne levere den kvaliteten vi lover. Vi løser daglig utfordringer med fremkommelighet på veg, ferger, broer og bæredyktighet på byggeplasser og kaianlegg. Vi utfører arbeid med kran fra båt og lekter, der stabilitetsberegninger, forankring, «sea-fasting» og beregning av dynamiske krefter er sentrale elementer under detaljplanleggingen. Med våre løsningsorienterte ledere og kranførere, skreddersyr vi konsepter med utstyr og kompetanse som sikrer at vi håndterer de utfordringene som prosjektene fører med seg. Vår glede ligger i å gjennomføre oppdrag trygt og sikkert, selv når det gjelder løft av uvanlige former, vekter og dimensjoner.

Karriere:

Våre ansatte er bedriftens viktigste ressurs!

I Crane Norway Group opplever våre ansatte en variert hverdag med daglige utfordringer. Kranføreren har det siste og viktigste ansvaret for utførelsen og sørger for at arbeid gjennomføres med høyeste grad av sikkerhet. Kranarbeid innebærer alltid risiko, og derfor setter vi høye krav til at vårt personell tenker kvalitet og sikkerhet i alle ledd. Yrket er i kontinuerlig utvikling, og det er viktig å gi våre ansatte stadig videreutdanning og oppdatert kunnskap.

Vi er godkjent lærebedrift for fagoperatører til kran- og løfteoperasjonsfaget samt anleggsmaskin- mekanikere.

Vi gir våre ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår og en trygg jobb hos bransjens beste arbeidsplass. Dette er nøkkelen til en stabil arbeidsstyrke over lang tid som bidrar til at erfaring og kompetanse forblir i selskapet.

Vår kombinasjon av ungdom med interesse for faget og som innehar dagens teknologikompetanse, blandet med fagarbeidere og erfarne kranførere, utnytter vi optimalt i våre tjenester og gjør selskapet godt rustet for framtiden.

Vår visjon er “Alltid på Plass” og med visjonen godt innarbeidet i organisasjonen skal vi levere markedets desidert beste kvalitet og være kundens utvilsomme førstevalg.